2017-03-13

zhiyu9095: (Default)
2017-03-13 11:29 am
Entry tags:

[fanfiction] nỗi bi ai êm đềm


nỗi bi ai êm đềm // killing me softly
tác giả | romanrogers
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst, death.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

killing me softly... )