zhiyu9095: (Default)
2017-04-01 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] những kẻ sống còn


những kẻ sống còn // the last of us
tác giả | mixk
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, The Last of Us AU, zombie.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

the last of us... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-13 11:29 am
Entry tags:

[fanfiction] nỗi bi ai êm đềm


nỗi bi ai êm đềm // killing me softly
tác giả | romanrogers
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst, death.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

killing me softly... )
zhiyu9095: (Default)
2017-03-09 04:59 pm
Entry tags:

[fanfiction] lâu tự bao giờ

lâu tự bao giờ // it's been a long time coming
tác giả | bakuras
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, fluff.
cặp đôi | James 'Logan' Howlett X Charles Xavier.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

bảo vệ em, chở che em )