zhiyu9095: (Default)
Đăng Hoa Bất Kham Tiễn // 灯花不堪剪
tác giả | Vương Thập Nhất // 王十一
dịch | Tần
thể loại | đam mỹ cổ trang, ngược luyến.
cặp đôi | Hàm X Tô Tử.
bản gốc | hoàn thành.

hạnh phúc thoáng qua... )
zhiyu9095: (Default)
Vũ Trang Đặc Công // 武装特警
tác giả | Hoài Thượng //
thể loại | đam mỹ quân văn, hiện đại, cường công cường thụ.
cặp đôi | Mitchell Landes X Kevin Đặng.
bản gốc | hoàn thành.
there is nothing new under the sun. )
 

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios