zhiyu9095: (Default)
1976
tác giả | A Xá.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | đam mỹ dân quốc, angst.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
not impossible... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:34 am
Powered by Dreamwidth Studios