zhiyu9095: (Default)
song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 7.
together... )
zhiyu9095: (Default)
song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 6.

- way of difference
difference... )
zhiyu9095: (Default)
1976
tác giả | A Xá.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | đam mỹ dân quốc, angst.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
not impossible... )
zhiyu9095: (Default)
song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du
[cảm ơn sự giúp đỡ của Dục Tiên Dục Tử, Cát Cát, Toufuda]

chương 5.
only... )
zhiyu9095: (Default)
song trình
- II. ngã rẽ -
tác giả | Lam Lâm.
dịch | Tô Chí Du

chương 4.
fear... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios