zhiyu9095: (Default)
oằn mà chẳng vỡ // not broken, just bent
tác giả | miralana.
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash, soulmates AU.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
bản gốc | hoàn thành.
bản dịch | hoàn thành.

heavy in your arms... )
zhiyu9095: (Default)
thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 2
guilt... )
zhiyu9095: (Default)
thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
tình trạng bản gốc | đang tiến hành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
parallel... )
zhiyu9095: (Default)
thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du

chương 1
take... )
zhiyu9095: (Default)
săn bầy // finding pack
tác giả | naferty
dịch | Tô Chí Du


chương 3 / anh chàng bự con
the big guy... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:31 am
Powered by Dreamwidth Studios