Apr. 14th, 2017

zhiyu9095: (Default)
vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst (nhẹ), fluff, OOC (nhẹ).
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
saint of time... )
zhiyu9095: (Default)
vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du

chương 0 ~ 10
back again )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:38 am
Powered by Dreamwidth Studios