Jan. 1st, 2017

zhiyu9095: (Default)
thi từ cho riêng // other people's poetry
tác giả | oppisum
dịch | Tô Chí Du
thể loại | Fantastic Beasts fanfiction, slash.
cặp đôi | Percival Graves X Credence Barebone.
tình trạng bản gốc | đang tiến hành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.
parallel... )

Profile

zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu

April 2017

M T W T F S S
      12
3456789
10111213 141516
17181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:29 am
Powered by Dreamwidth Studios