zhiyu9095: (Default)
SuZhiYu ([personal profile] zhiyu9095) wrote2017-04-14 02:43 pm
Entry tags:

[vị thần thời gian] mục lục

vị thần thời gian // 时间之神
tác giả | shuijiaoshuijiao
dịch | Tô Chí Du
thể loại | MARVEL fanfiction, angst (nhẹ), fluff, OOC (nhẹ).
cặp đôi | Steve Rogers X Tony Stark.
tình trạng bản gốc | hoàn thành.
tình trạng bản dịch | đang tiến hành.

[bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả]

- chẳng hề gì, chẳng có chi,
- mà tình yêu đích thực không thể chữa lành.
- và dù có thể anh đang lầm đường lạc lối,
- mọi lối mòn đều chỉ vì mình em.


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
.- artwork by yukkoy.